Algemene voorwaarden

Herroepingsrecht

Artikel 46a
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
b. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
c. overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten: de tot het verrichten van diensten strekkende overeenkomst op afstand tussen een dienstverlener die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. techniek voor communicatie op afstand: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand;
e. communicatietechniekexploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ter beschikking stellen van één of meer technieken voor communicatie op afstand aan verkopers of dienstverleners;
f. richtlijn: richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144).

Artikel 46d
1. Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4. De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand: a. van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft; b. van zaken die:
1°. zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2°. duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3°. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4°. snel kunnen bederven of verouderen;
c. van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d. van kranten en tijdschriften.

Artikel 46e
1. Ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 brengt van rechtswege en zonder dat de koper een boete is verschuldigd de ontbinding mee van een overeenkomst die ertoe strekt dat de verkoper aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent.
2. In geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 heeft de koper tevens het recht een ingevolge een overeenkomst tussen de verkoper en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat de derde aan de koper ten behoeve van de voldoening van de prijs een geldsom leent, zonder boete te ontbinden.

Artikel 46f
1. Het verzuim van de verkoper treedt zonder ingebrekestelling in, wanneer de koop op afstand niet uiterlijk binnen dertig dagen, te rekenen van de dag waarop de koper zijn bestelling bij de verkoper heeft gedaan, is nagekomen, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.
2. Indien nakoming onmogelijk is doordat de gekochte zaak niet beschikbaar is, moet de koper daarvan zo spoedig mogelijk worden kennis gegeven en heeft hij recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de kennisgeving plaatsvinden.
3. Indien in het in lid 2 bedoelde geval de verkoper krachtens een voor dan wel bij het sluiten van de koop op afstand gemaakt beding de bevoegdheid heeft, een zaak van gelijke kwaliteit en prijs te geven, komen de kosten van het terugzenden van de zaak in geval van ontbinding van de koop op afstand overeenkomstig artikel 46d lid 1 ten laste van de verkoper. De koper moet daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze worden kennis gegeven.

Verkoop en leveringsvoorwaarden
Particulieren: tegen betaling vooraf op onze girorekening of onder rembours en via Paypal of credit card.( Paypal account  vidicam@chello.nl  )

In het magazijn kunt u met iDeal betalen.

Dit kunt u tijdens de bestelling aangeven Voor betalingen via Paypal dient u een account te hebben bij Paypal, dit is eenvoudig te doen via deze link
https://www.paypal.com/nl/cgi-bin/webscr?cmd=_registration-run
Paypal is een wereldomvattend betaalsysteem en een onderdeel van eBay en 100% veilig.
U dient te beschikken over een credit bij Paypal of een aangemelde creditcard.
U kunt uw bestelling binnen 24 uur annuleren.
Tenzij u specifiek anders aangeeft.
Aangezien alle 5 miljoen artikelen vanuit ons centraal magazijn in Duitsland geleverd worden, kan de levering uitsluitend per post worden afgehandeld.
Afhalen is vooralsnog niet mogelijk.

Indien gewenst kan de zending worden gevolgd met TPG tracking
U ontvangt bij u e-mail bevestiging een tracking nummer
Dit nummer vult u samen met uw postcode in en u krijgt van TPG op waar uw zending zich in Nederland bevindt.
Hier is de link TPG tracking    https://secure.postplaza.nl/tracktrace/

Retourzendingen:
Voor het retour zenden van goederen dient u eerst een R M A (Request M erchandise Authorisation) aan te vragen.

U kunt een R M A aanvragen via
info@vidicam.nl
De volgende gegevens zijn dan van belang:
– Artikel nummer
– Artikel omschrijving
– Eshop opdrachtnummer
– Reden van retourzending
Voor elk artikel wat retour gezonden wordt moet een R M A worden aangevraagd.

Het terug te zenden artikel dient in de originele en ongeopende verpakking voldoende gefrankeerd en met het R M A nummer op het adreslabel aan ons terug gestuurd te worden.
Retour zendingen welke hier niet aan voldoen kunnen helaas niet door ons in behandeling worden genomen.
Mocht een product niet aan de verwachting voldoen, dan heeft cliënt te allen tijde het recht om het product/goederen te retourneren en de aankoopkosten van het product op zijn rekening teruggestort te krijgen.
De retour verzendkosten zijn voor rekening cliënt.
De verzendkosten van Rembours zendingen zijn voor rekening cliënt en worden niet gecrediteerd.
Bovenstaande is ook van toepassing op garantie claims van door ons geleverde producten.

Vidicam Almere